Koszty, termin, sposób i warunki dostawy

 1.      W NETPERFUMY.PL są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

o    Ceny brutto za wysyłkę kurierską podane są przy każdym produkcie na stronie oraz podczas składania nowego zamówienia. Ceny te ustalane są w zależności od wagi oraz wielkości przesyłki.

o    W przypadku zamówień hurtowych należy kontktować się z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia kosztu transportu.

 1.      Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący;
 2.      Terminy dostarczenia towarów do Kupującego określone są każdorazowo przy opisie towaru i w trakcie składania zamówienia na witrynie NETPERFUMY.PL. Termin doręczenia przesyłki Kupującemu przez firmę kurierską to maksymalnie 2 dni robocze. W przypadku wysyłki paletowej (powyżej 60 kg) to maksymalnie 3 dni robocze.
 3.      Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 4.      W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
  Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

Zwrot towaru

 1.      Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.      Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach m.in.:

o    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

o    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

o    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 1.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli kupujący-konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2.      W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego-konsumenta Sklep internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 3.      Adresem do zwrotów jest adres siedziby NETPERFUMY.PL.